lock Log in | register Registreren
engels nederlands

Registreren


Gebruikersnaam*:
   
Wachtwoord*:
   
Wachtwoord herhalen*:
   
E-mailadres*:
   
E-mailadres herhalen*:
   
Bedrijf:
   
Contact naam*:
   
Adres*:
   
Stad*:
   
Postcode*:
   
Land*:
   
Telefoon*:
   
 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de daarachter opgenomen betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; Gebruiker: Oil and Gas Rentals. Wederpartij: de wederpartij van gebruiker. Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij. Het Werk: de door gebruiker geleverde materialen en middelen. Verhuur: het conform overeengekomen tegen betaling beschikbaar stellen van materiaal door gebruiker aan wederpartij.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding c.q. offerte en/of iedere overeenkomst betreffende het leveren van zaken door gebruiker, alsmede verhuur voor zover niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de overeenkomst, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij op een overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten, ook al zouden deze voorwaarden in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. wederpartij kan ter zake eventueel door hem gehanteerde algemene voorwaarden dan ook geen enkel recht jegens gebruiker doen gelden.
2.4 Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van wederpartij.

Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van gebruiker, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders in de aanbieding wordt vermeld, 30 dagen geldig na de datum waarop de aanbieding is verzonden.
3.2 Als wederpartij aan gebruiker gegevens, tekeningen, berekeningen etc. en/of overige informatie verstrekt, mag gebruiker uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding daarop mogen baseren.
3.3 Overeenkomsten gelden als gesloten: a. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte offerte en wel vanaf de dag van ondertekening door beide partijen, dan wel; b. na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een door gebruiker gedaan aanbod en de daarop volgende accordering door gebruiker.
3.4 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat wederpartij – zulks uitsluitend ter beoordeling van gebruiker – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Desgewenst kan gebruiker een onherroepelijke bankgarantie zonder beperkingen voor een door gebruiker vast te stellen bedrag van wederpartij verlangen, alvorens uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.
3.5 Alle prijzen in aanbiedingen en offertes luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting, in- en uitvoerrechten alsmede andere belastingen, rechten, heffingen en emballage, hoe ook genaamd, en zijn gebaseerd op levering af-fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en foutieve afbeeldingen op de website.

Artikel 4 – Levering materialen
4.1 Levering van materialen geschiedt op door wederpartij te bepalen locatie, leveringskosten worden door gebruiker aan wederpartij berekend.
4.2 Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4.3 Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.
4.4 Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven is deze indicatief. Een door gebruiker opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
4.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak ook, zal wederpartij niet direct recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere met de overeenkomst samenhangende overeenkomst voortvloeit. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd zal gebruiker nader overleg plegen met wederpartij omtrent de uitvoering van de overeenkomst. Indien dit overleg niet tot een voor beiden aanvaardbaar resultaat leidt, is wederpartij, eerst nadat hij gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder het stellen van een nadere redelijke termijn en gebruiker niet binnen de aldus gestelde termijn kan nakomen, gerechtigd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. Ook in dat geval is gebruiker niet tot enige schadevergoeding verplicht.

Artikel 5 – Overeenkomst betreffende verhuur
5.1 Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren direct bij levering aan gebruiker te worden gemeld en worden dan schriftelijk vastgelegd, op straffe van verval van alle aanspraken die wederpartij jegens gebruiker zou kunnen doen gelden. Niet zichtbare tekortkomingen behoren binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld, eveneens op straffe van verval van alle aanspraken die wederpartij jegens gebruiker zou kunnen doen gelden.
5.2 Aanspraken van wederpartij gebaseerd op tekortkomingen vervallen in ieder geval zes maanden na de datum van levering.
5.3 Wederpartij dient het gehuurde overeenkomstig de bestemming en conform de bedieningsvoorschriften te gebruiken.
5.4 Wederpartij is niet gerechtigd het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen.
5.5 Wederpartij dient het gehuurde aan het einde van de overeengekomen huurperiode schoon en onbeschadigd aan gebruiker te retourneren.
5.6 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, verbranding en/of beschadiging van het gehuurde. Gebruiker controleert bij teruggave op gebreken. Normale slijtage word geoorloofd, daarin tegen wordt excessieve slijtage in rekening gebracht bij de wederpartij.

Artikel 6 – Vergoedingen, prijs en kosten
6.1 Gebruiker is gerechtigd voor aanvang van de verhuur een voorschotbedrag van 50% van de offerteprijs in rekening te brengen.
6.2 De prijs van de zaken wordt bepaald aan de hand van de door gebruiker in haar prijslijst van datum overeenkomst vastgestelde prijzen.

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien de verhuur periode verkort word, blijft de overeenkomst geldend.
7.2 Indien de verhuurperiode verlengt word zal dit schriftelijk aan de gebruiker minimaal drie weken voorafgaand aan het aflopen van de verhuurperiode kenbaar gemaakt moeten worden.

Artikel 8 – Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Eventuele bezwaren betreffende de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst door wederpartij schriftelijk bij gebruiker te zijn ingediend.
8.2 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is hij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, (voorlopige) surseance van betaling of beslag op goederen van wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 8.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente. 8.5 Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening.

Artikel 9 – Incassokosten
9.1 Indien wederpartij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,--.
9.2 Indien gebruiker redelijkerwijs hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze kosten door wederpartij in te worden vergoed. 9.3 Naast de buitengerechtelijke kosten komen de eventuele toegewezen gerechtelijke en executiekosten voor rekening van wederpartij.

Artikel 10 – Garantie
10.1 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, kan hij geen beroep doen op enige garantieafspraak.
10.2 Gebreken tijdens verhuurperiode dienen direct te worden gemeld bij de gebruiker. Gebruiker zal in overlegd met wederpartij tot een gezamenlijke oplossing komen.
10.3 Wederpartij moet gebruiker in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding
11.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
11.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van gebruiker kan worden gevergd de overeenkomst na te komen, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3 Gebruiker behoudt te allen tijde het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – Annulering
12.1 Wederpartij kan de overeenkomst annuleren, mits hij conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs (inclusief omzetbelasting) als annuleringkosten aan gebruiker betaalt, of naar keuze van gebruiker de volledige reeds gemaakte kosten en de gederfde winst aan gebruiker vergoedt.
12.2 De annuleringskosten bedragen: - bij annulering tot 4 weken 15%; - bij annulering tot 2 weken 30%; - bij annulering tot 1 week 45%; - bij annulering minder dan 1 week 60%.
12.3 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Naar aanleiding daarvan zal gebruiker de annuleringskosten of de volledige kosten en de gederfde winst aan wederpartij in rekening brengen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
13.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade met betrekking tot door hem geleverde zaken.
13.4 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk.
13.5 Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en/of aanwijzingen.
13.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, ontstaan door het geleverde product aan wederpartij. 13.7 De door Gebruiker geleverde zaken voldoen aan de technische eisen, milieunormen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving op het moment van het sluiten van de overeenkomst daaraan worden gesteld.
13.8 Gebruiker is niet aansprakelijk voor afgekeurd materiaal en afgekeurde middelen, indien die afkeuring een gevolg is van na het tot stand komen van de overeenkomst gewijzigde milieuwetgeving/regelgeving.
13.9 Specifieke klanteisen dienen tijdig door wederpartij te worden aangegeven. Indien dit niet opgegeven is door de wederpartij is gebruiker hiervoor niet aansprakelijk.
13.10 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.11 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker kan worden toegerekend;
13.12 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
13.13 Schadegevallen dienen binnen 3 weken na ontdekking schriftelijk aan gebruiker te zijn gemeld. Bij overschrijding van deze termijn verliest wederpartij alle eventuele aanspraken uit hoofde van mogelijk door hem geleden of nog te lijden schade.

Artikel 14 – Overmacht
14.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn grove schuld of opzet en welke noch krachtens de wet, noch een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, ziekte van zijn personeel, verkeersbelemmeringen, vorst, regen en stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers worden mede daaronder begrepen.
14.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
14.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.5 Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk nog na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk nog na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
15.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15.2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde rechten blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of voor de vervaardiging van de zaken waarop zij rusten aan wederpartij kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker niet verveelvoudigd of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is wederpartij aan gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-- per overtreding. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
15.3 Wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens (zaken) als hiervoor bedoeld in lid 2 op eerste verzoek binnen de door gebruiker gestelde termijn retourneren. Bij overtreding daarvan is wederpartij aan gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,-- per dag of gedeelte van een dag waarop de overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
15.4 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
15.5 Alle door gebruiker geleverde zaken blijven zijn volledig eigendom.

Artikel 16 – Monsters en modellen
16.1 Is aan de wederpartij een monster of model getoond of versterkt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
16.2 Alle door gebruik verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, rapporten, overeenkomsten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden vermenigvuldigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
16.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op de website.

Artikel 17 – Geheimhouding
17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17.2 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker ontslagen van zijn geheimhoudingsverplichting, zonder dat wederpartij daar enig gevolg aan kan verbinden.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18 – Vertalingen van deze algemene voorwaarden Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 19 – Geschillen Voor geschillen en klachten is de wederpartij in eerste instantie aangewezen op de klachten procedure van gebruiker. Klachten dienen door de wederpartij direct na constatering schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. Dit dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het geconstateerde te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Partijen spannen zich eerst tot het uiterste in om onderlinge geschillen in overleg te beslechten. In het uiterste geval zal een juridisch beroep volgen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met gebruiker. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

Ga akkoord met de algemene voorwaarden*:


Algemeen
Home
Nieuws
Klantenservice
Algemene voorwaarden
Cookies
Disclaimer
Privacy voorwaarden
Algemene voorwaarden
Assortiment
Transport
Bouwmaterialen
Grondwerk
Straatwerk
Aanhangers
Party tenten en heaters
TuingereedschapVRIEZENDIJK 13, 7683 PL, DEN HAM T +31(0)546 72 40 89
WWW.BULLVERHUUR.NL INFO@BULLVERHUUR.NL